Program rada MEET uključuje 5 nastavnih aktivnosti.

Nastavne aktivnosti će se izvoditi u obliku standardnog univerzitetskog kurikuluma i nuditi se studentima bechelor, master ili doktorskog postdiplomskih studija široj javnosti, uključujući NVO i sektor javne uprave, kao u Bosni i Hercegovini tako i u zemljama okruženja.

Nastavne aktivnosti izvodit će se putem mrežne platforme Moodle u obliku video prezentacija, te izravnih kontakt predavanja preko google meet aplikacije.

Nastava će biti organizovana tako da postoji mogućnost prilagođavanja vremena pohađanja slobodnom vremenu polaznika.

MEET Moodle stranica kursa:  https://moodle.motherlandia.org/login/index.php

Nakon uspješnog završetka nastavne na određenom modulu polaznici će dobiti validan certifikat potpisan od strane voditelja MEET projekta.

Više informacija o modulima kao i načinu na koji se prijaviti možete naći ispod:

Nastavne aktivnosti u okviru projekta MEET uključuju moderne i aktivne metode učenja, kao što su aktivno učenje, učenje metoda slučaja, a podržane su modernim metodama izvođenja nastave.

Neke od metoda uključuju:

  • Metode kritičkog razmišljanja – potaknuti učenike da razviju uzročno-posljedični način razmišljanja koji će im omogućiti da poboljšaju komunikacijske i praktične vještine;
  • Biblioteka – nastavni materijali sa kursa za čitanje radi boljeg razumijevanja informacija pruženih tokom predavanja;
  • Savremeni pristup zasnovan na IKT – upotrebom Moodle platforme za kreiranje okruženja za učenje i podučavanje koji je svima lako dostupan i prilagodiv različitim potrebama, a koji nudi jednostavno okruženje za realizaciju studije slučaja, kvizova ili domaćih zadataka;
  • Grupni rad – povećati razmjenu znanja između polaznika kursa i podstaći ih da dijele različita gledišta o određenim temama od interesa;
  • Studentska debata – ohrabriti studente da koriste pro i con pristup u analizi određenih tema od interesa;
  • Osiguranje kvaliteta – vježba samoevaluacije (ocjenjivanje nastavnika / učenika);

Procjena svih studentskih aktivnosti – polaganje testova (Moodle kvizovi) za određivanje nivoa znanja stečenog tokom kursa.

Nastava i nastavni materijal

Savremene tehnike za osiguranje okolišne održivosti sa fokusom na održivu poljoprivredu

Materijal za module A i B:

Modul A – Održiva poljoprivreda
Modul B – Klimatske promjene i njihov utjecaj na ljude i prirodne sisteme

Održivo upravljanje vodnim i zemljišnim resursima

Materijal za module C i D:

Modul C – Klimatski pametne poljoprivredne tehnologije i prakse u upravljanju zemljištem i vodama
Modul D – Održivo upravljanje zemljištem i vodom

Suša u promenljivom okruženju

Materijal za modul E:

Modul E – Suša u promenljivom okruženjuPrimjeri predavanja na modulima A, B, C i D

A6 – Održivo upravljanje vodnim resursima (Čadro Sabrija)


B1 – Osnovni pojmovi o klimatskim promjenama. Primjeri klimatskih promjena uočenih u BiH, EU i sirom svijeta – dio I (Čadro Sabrija)


C2 – Načini za analizu i praćenje klimatskih i hidroloških karakteristika većeg područja. Osnovni koncepti daljinskog istraživanja. Upotreba bespilotnih letilica u poljoprivredi (Čadro Sabrija)


D5 – Primjena posebnih modela i softvera u praksi navodnjavanja. Razvoj poljoprivrednih alata za upravljanje vodama u poljoprivredi. Kreiranje kalendara navodnjavanja (Čadro Sabrija)