Program rada MEET uključuje 5 nastavnih aktivnosti.

Nastavne aktivnosti će se izvoditi u obliku standardnog univerzitetskog kurikuluma i nuditi se studentima bechelor, master ili doktorskog postdiplomskih studija široj javnosti, uključujući NVO i sektor javne uprave, kao u Bosni i Hercegovini tako i u zemljama okruženja.

Nastavne aktivnosti izvodit će se putem mrežne platforme Moodle u obliku video prezentacija, te izravnih kontakt predavanja preko google meet aplikacije.

Nastava će biti organizovana tako da postoji mogućnost prilagođavanja vremena pohađanja slobodnom vremenu polaznika.

MEET Moodle stranica kursa:  https://motherlandia.org/

Nakon uspješnog završetka nastavne na određenom modulu polaznici će dobiti validan certifikat potpisan od strane voditelja MEET projekta.

Više informacija o modulima kao i načinu na koji se prijaviti možete naći ispod:

Nastavne aktivnosti u okviru projekta MEET uključuju moderne i aktivne metode učenja, kao što su aktivno učenje, učenje metoda slučaja, a podržane su modernim metodama izvođenja nastave.

Neke od metoda uključuju:

  • Metode kritičkog razmišljanja – potaknuti učenike da razviju uzročno-posljedični način razmišljanja koji će im omogućiti da poboljšaju komunikacijske i praktične vještine;
  • Biblioteka – nastavni materijali sa kursa za čitanje radi boljeg razumijevanja informacija pruženih tokom predavanja;
  • Savremeni pristup zasnovan na IKT – upotrebom Moodle platforme za kreiranje okruženja za učenje i podučavanje koji je svima lako dostupan i prilagodiv različitim potrebama, a koji nudi jednostavno okruženje za realizaciju studije slučaja, kvizova ili domaćih zadataka;
  • Grupni rad – povećati razmjenu znanja između polaznika kursa i podstaći ih da dijele različita gledišta o određenim temama od interesa;
  • Studentska debata – ohrabriti studente da koriste pro i con pristup u analizi određenih tema od interesa;
  • Osiguranje kvaliteta – vježba samoevaluacije (ocjenjivanje nastavnika / učenika);

Procjena svih studentskih aktivnosti – polaganje testova (Moodle kvizovi) za određivanje nivoa znanja stečenog tokom kursa.