Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

Adresa: Zmaja od Bosne 8, Sarajevo 71000, Bosna I Hercegovina

Telefon: +387 33 225 727

Koordinator projekta: Sabrija Čadro

email: s.cadro@ppf.unsa.ba